Arti i Manaxhimit

Për krijimin e një biznesi hapat që duhen ndjekur janë: 9 Kryerja e vlerësimit personal (mbi aftësitë, njohuritë, dëshirat, kohën); 9 Analizoni industrinë ku do të hyni (klientët që do të blejnë produktin/shërbimin, vlerën e investimit, konkurrentët e tregut, etj.)

2407