Hyrje në Edmodo

Ky udhëzues do të shërbejë për të paraqitur elementët bazë të përdorimit të platformës së njohur të e-learning Edmodo, në ndihmë të projektit: “Shkolla si Qendër Komunitare – Drejt një ekosistemi të edukimit për zhvillimin e qëndrueshëm”.

2416